Oudertevredenheidsonderzoek

Driejaarlijks wordt er een tevredenheid enquête gehouden voor ouders, leerlingen en leerkrachten.