Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen, afgekort WMS,  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR, waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Onze MR bestaat uit vier personen, twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding.

De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de personeelskamer. Ook kunt u hier de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag.

MR-leden:

Onze MR bestaat uit:

Voorzitter           : Annemiek van Houdt (team)

Secretaris           : Marian Elzinga (team)

Leden                   : Kirsten Bakker (oudergeleding)

                               : Petra Bennink (oudergeleding)